Competitiereglement

 

 KNLTB-COMPETITIE REGLEMENT TV DE KIENEHOEF
•  De competitie inschrijving is alleen mogelijk voor leden van TV de Kienehoef. Lidmaatschap dient te worden aangevraagd uiterlijk 20 december voorafgaand aan het jaar waarin competitie wordt   gespeeld.
• De competitie zelf is uitsluitend toegankelijk voor leden die alle betalingen jegens de vereniging en KNLTB verricht hebben en in het bezit zijn van een KNLTB ledenpas.
• De competitie wordt georganiseerd door de KNLTB; er geldt het competitiereglement van de KNLTB, alsmede het baan- huishoudelijk- en competitiereglement en de statuten van TV de Kienehoef.
• Er wordt gespeeld met KNLTB goedgekeurde tennisballen. Per team worden er 2 (respectievelijk 4) setjes tennisballen per dag ter beschikking gesteld. De tennisballen  dienen aan het einde van de  dag ingeleverd te worden.
• Het inschrijfgeld voor de competitie bedraagt € 100,00 per seniorenteam 
(7 wedstrijddagen)
  Teams die op vrijdagavond spelen betalen € 75,00. ( 5 wedstrijddagen).
  Jeugdteams betalen € 50,00 en daarnaast een bijdrage ten behoeve van de competitieafsluiting van € 7,00.
  Het inschrijfgeld is voor de seniorenteams een tegemoetkoming voor de kosten van de KNLTB inschrijving, ballen en koffie/thee die namens de club voor aanvang van de wedstrijden wordt aangeboden.
   Voor de jeugdteams is het inschrijfgeld een tegemoetkoming voor de kosten van de KNLTB inschrijving, de ballen en de consumpties die worden uitgereikt aan de competitiespelers.
• De inschrijving van de voorjaarscompetitie sluit december (zie inschrijfformulier). De inschrijving van de najaarscompetitie sluit augustus (zie inschrijfformulier).
• De landelijke competitieteams worden samengesteld door de selectietrainer. De technische commissie kan in uitzonderlijke gevallen de teamindeling aanpassen. Spelers ofwel ouders van spelers kunnen gemotiveerd hun bezwaar op de teamindeling melden bij de technische commissie.
• Er kan bij twee verschillende verenigingen aan competities worden deelgenomen. Hiervoor dient dispensatie aangevraagd te worden. Dit kan via het e-mailadres
competitie@tvdekienehoef.nl.
• Op dinsdag en op donderdag start de ochtendcompetitie om 09.00 uur en de middagcompetitie om 14.00 uur. Op vrijdagavond start de competitie om 19.00 uur. Op zaterdag start de competitie tussen 10 en 14 uur. Op zondag kent de competitie wisselende starttijden tussen 09.00 en 14.00 uur.
• Het thuisteam wordt geacht 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd voltallig aanwezig te zijn.
• Teams kunnen worden verplicht om maximaal 2x bardienst te draaien. Dit volgens het besluit, genomen in de algemene ledenvergadering van december 2009. Het schema hiervoor wordt uitgereikt samen met de overige competitiebescheiden voorafgaand aan de competitie.
• De captain vult via de KNLTB website de teamopstellingen en de eindstanden van de gespeelde wedstrijden in. Captains dienen hiervoor in te loggen in mijnKNLTB.
• Bij het niet tijdig aanwezig zijn, niet voltallig zijn of het niet verschijnen alsmede andere gebreken, zie het competitiereglement van de KNLTB op
www.knltb.nl, brengt de KNLTB boetes in rekening. De boetes zijn voor verantwoordelijkheid van het team en de deelnemers en zullen derhalve in rekening gebracht worden. Onder andere: Niet op komen dagen, terugtrekken uit de competitie, onreglementair uitstellen van een competitie wedstrijd en onvolledig/niet tijdig insturen wedstrijdformulier.
• Competitiespelers mogen een onbeperkt aantal keren per week competitie spelen voor hun vereniging, mits de speler niet meer dan eenmaal uitkomt in een hoger geklasseerd team. De bandbreedte om te kunnen spreken van een hoger of lager geklasseerd competitieteam is (per ingang van 2018) 2,0. Bij twijfel over het al dan niet gerechtigd zijn om in te vallen dient er altijd contact gezocht te worden met de competitieleider!
• In die gevallen waarin het reglement niet voorziet, zijn de deelnemers verplicht zich te houden aan de beslissingen van de competitieleiding. Beslissingen van de competitieleiding zijn bindend
• Bij toesturen van een ingevuld inschrijfformulier wordt toestemming gegeven deze persoonsgegevens te verwerken. De club zal enkel de competitiewerkgroep toegang verlenen tot deze persoonsgegevens. Voor gedetailleerde privacy verklaring, zie onze website: 
www.tvdekienehoef.nl è over ons è privacy disclaimer.