Trainingsreglement TV De Kienehoef

 

1.    Leden die zich aanmelden voor trainingen bij TV de Kienehoef committeren zich aan het trainingsreglement.

2.    Trainingen op de banen van TV De Kienehoef mogen alleen gegeven worden door de trainer(s) die in loondienst is/zijn bij TV De Kienehoef, danwel wordt/(en) ingehuurd door het bestuur van de vereniging. Deze trainers zijn altijd minimaal in het bezit van een geldige A-licentie. 

3.    Het volgen van tennisles is geheel op eigen risico. TV De Kienehoef kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel voortkomend uit deelname aan de trainingen.  

4.    Tijdens de training kunnen er video-opnames en/of foto’s gemaakt worden. Dit beeldmateriaal wordt alleen gebruikt als instructiemateriaal of als promotiemateriaal voor de tennissport (bijv. door plaatsing in krant of op de website). Het is voor ons niet mogelijk individuele spelers uit de opname c.q. foto te houden, dus wanneer u zichzelf aanmeldt, betekent dit dat u tevens toestemming geeft dat wij beeldmateriaal waarop u of uw kind staat voor genoemde doeleinde mogen gebruiken. Uiteraard zullen de trainers en ook de vereniging de privacy van de leden hierbij nimmer uit het oog verliezen en zullen we ten aanzien van het uitdragen van het beeldmateriaal immer de algemeen aanvaarde normen en regels volgen. 

5.    Er zijn globaal drie trainingsvormen mogelijk:
        i.     38 weken waarvan 12 of 15 weken indoor (afhankelijk van specifieke vorm)
        ii.    cyclus van 15 weken outdoor 
        iii.   privétraining 

Bij trainingen in categorie i. geldt een garantie van training van 34 weken. De vereniging behoudt zich het recht voor inhaaltrainingen aan te bieden in vakantieperiodes.
Bij trainingen in categorie ii. geldt voor de eerste cyclus van het jaar een uiterste inspanningsverplichting van de vereniging dat het volledige aantal weken wordt getraind. Voor de tweede cyclus geldt een garantie van 13 trainingen.
Bij trainingen in categorie iii. vindt altijd directe afstemming plaats tussen leraar en leerling. Indien de leerling de afgesproken privétraining wil afzeggen, dient dit minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren. Indien dit niet gebeurt, brengt de vereniging de kosten voor de afgesproken trainingsduur volledig in rekening.
 

6.    Een training die is aangevangen maar wordt onderbroken (bijvoorbeeld door slechte weersomstandigheden) wordt nimmer ingehaald. Ook trainingen die van tevoren door slechte weersomstandigheden niet worden aangevangen worden in beginsel niet ingehaald. Uitzonderingen hierop zijn situaties waarin het aantal trainingsmoment (bij niet inhalen) onder het gestelde minimum (zoals beschreven in lid 5) komt. In dat geval worden trainingen wel ingehaald.

In alle gevallen bepaalt de trainer bij welke omstandigheden de training wordt afgelast danwel wordt afgebroken. Bij sneeuw op de banen of bij opdooi zijn de banen algeheel gesloten en kunnen er sowieso geen trainingen plaatsvinden. 

7.    Elke speler die training wil volgen, dient een inschrijfformulier daarvoor in te leveren. Indien een speler gedurende het seizoen besluit minder te gaan trainen dan op het formulier aangegeven, is het bestuur niet verplicht tot restitutie over te gaan.

8.    In geval van een blessure die maximaal 6 weken aaneengesloten duurt, vindt er geen restitutie van het trainingsgeld plaats. Indien de blessure 7 weken of langer aaneengesloten duurt, vindt er een restitutie plaats van de helft van de kosten van de gemiste trainingen boven de 6 weken. In geval van zwangerschap vindt er geen restitutie plaats. 

8a.    In aanvulling op lid 8 mag een speler er ook voor kiezen om – in overleg met de trainer – een andere speler van vergelijkbaar niveau een plek van een geblesseerde speler of speler die anderszins niet meer kan trainen op te laten vullen. In dat geval vindt geen restitutie plaats, maar kunnen spelers onderling een regeling treffen. 

9.    Tijdens alle trainingen geldt dat spelers zich op sportieve wijze en met gedegen normen en waarden dient te gedragen. Elke trainer behoudt zich het recht toe spelers die zich misdragen op hun gedrag aan te spreken of zelf van de training te verwijderen. In dat geval heeft een speler nimmer recht op restitutie. 

10.    In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de technische commissie, eventueel in overleg met het bestuur van TV De Kienehoef.